Có 1 kết quả:

yán zhí gāo

1/1

yán zhí gāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

good-looking