Có 1 kết quả:

yán liào

1/1

yán liào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) paint
(2) dye
(3) pigment