Có 1 kết quả:

kǎn hàn

1/1

kǎn hàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

gầy gò đói khổ

Một số bài thơ có sử dụng