Có 1 kết quả:

diān bǒ

1/1

diān bǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shake
(2) to jolt
(3) to bump