Có 1 kết quả:

diān fù fèn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) wrecker
(2) saboteur