Có 1 kết quả:

diān diān

1/1

diān diān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

glad and diligent

Một số bài thơ có sử dụng