Có 1 kết quả:

lèi bié

1/1

lèi bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) classification
(2) category