Có 1 kết quả:

lèi fēng shī yīn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

rheumatoid factor