Có 1 kết quả:

hào hào

1/1

hào hào

phồn thể

Từ điển phổ thông

sáng trắng