Có 1 kết quả:

gù bu de

1/1

gù bu de

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unable to change sth
(2) unable to deal with