Có 1 kết quả:

gù quán

1/1

gù quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to give careful consideration to
(2) to display thoughtfulness towards

Một số bài thơ có sử dụng