Có 1 kết quả:

gù quán dà jú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to take the big picture into consideration (idiom)
(2) to work for the benefits of all