Có 1 kết quả:

gù jí

1/1

gù jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take into consideration
(2) to attend to