Có 1 kết quả:

chàn wēi wēi

1/1

chàn wēi wēi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trembling
(2) swaying
(3) flickering
(4) tottering
(5) faltering

Một số bài thơ có sử dụng