Có 1 kết quả:

xiǎn chū ㄒㄧㄢˇ ㄔㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to express
(2) to exhibit

Một số bài thơ có sử dụng