Có 1 kết quả:

xiǎn kǎ

1/1

xiǎn kǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) video card
(2) display card (computer)