Có 1 kết quả:

xiǎn xué

1/1

xiǎn xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) famous school
(2) noted school of thought