Có 1 kết quả:

xiǎn huàn

1/1

xiǎn huàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

high official