Có 1 kết quả:

xiǎn nòng ㄒㄧㄢˇ ㄋㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to flaunt
(2) to show off