Có 1 kết quả:

xiǎn xíng

1/1

xiǎn xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to show one's true nature (derog.)
(2) to betray oneself