Có 1 kết quả:

xiǎn yǐng ㄒㄧㄢˇ ㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(photographic processing) to develop