Có 1 kết quả:

xiǎn yǐng jì

1/1

xiǎn yǐng jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) developer (photographic processing)
(2) contrast medium (medical imaging)