Có 1 kết quả:

xiǎn wēi jìng zài piàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

microscopic slide