Có 1 kết quả:

xiǎn xìng

1/1

xiǎn xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) visible
(2) conspicuous
(3) phanero-
(4) dominant (gene)