Có 1 kết quả:

xiǎn xìng jī yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

dominant gene