Có 1 kết quả:

xiǎn huái

1/1

xiǎn huái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to look pregnant
(2) obviously pregnant