Có 1 kết quả:

xiǎn bai

1/1

xiǎn bai

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to show off