Có 1 kết quả:

xiǎn xiào

1/1

xiǎn xiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to show an effect
(2) to produce an effect
(3) a conspicuous effect