Có 1 kết quả:

xiǎn míng

1/1

xiǎn míng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to reveal, make known