Có 1 kết quả:

xiǎn jīng

1/1

xiǎn jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) phanerocrystalline
(2) with crystal structure visible to the naked eye