Có 1 kết quả:

xiǎn rán

1/1

xiǎn rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clear
(2) evident
(3) obvious(ly)