Có 1 kết quả:

xiǎn xiàn

1/1

xiǎn xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) appearance
(2) to appear