Có 1 kết quả:

xiǎn yǎn

1/1

xiǎn yǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conspicuous
(2) eye-catching
(3) glamorous