Có 1 kết quả:

xiǎn shì

1/1

xiǎn shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to show
(2) to illustrate
(3) to display
(4) to demonstrate