Có 1 kết quả:

xiǎn zǔ

1/1

xiǎn zǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ancestors (old)