Có 1 kết quả:

xiǎn yào

1/1

xiǎn yào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to show off

Một số bài thơ có sử dụng