Có 1 kết quả:

xiǎn yào

1/1

xiǎn yào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prominent
(2) eminent
(3) important person
(4) notable
(5) dignitary