Có 1 kết quả:

xiǎn jiàn

1/1

xiǎn jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) obvious
(2) clearly visible