Có 1 kết quả:

xiǎn huò

1/1

xiǎn huò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) evident
(2) clear and bright