Có 1 kết quả:

xiǎn guì

1/1

xiǎn guì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dignitary
(2) distinguished person
(3) royalty
(4) nobleman
(5) big shot