Có 1 kết quả:

xiǎn jìng

1/1

xiǎn jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) microscope
(2) same as 顯微鏡|显微镜