Có 1 kết quả:

xiǎn lù

1/1

xiǎn lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to become visible
(2) to reveal