Có 1 kết quả:

xiǎn lù chū

1/1

xiǎn lù chū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to appear
(2) to come out in the open