Có 1 kết quả:

yè shǒu

1/1

yè shǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the head of a page
(2) page heading