Có 1 kết quả:

dǐng shàng

1/1

dǐng shàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) on top of
(2) at the summit