Có 1 kết quả:

dǐng shì

1/1

dǐng shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) useful
(2) fitting