Có 1 kết quả:

dǐng duō

1/1

dǐng duō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at most
(2) at best