Có 1 kết quả:

dǐng tóu

1/1

dǐng tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to come directly towards one
(2) top
(3) immediate (superior)