Có 1 kết quả:

dǐng tóu shàng si

1/1

Từ điển Trung-Anh

one's immediate superior