Có 1 kết quả:

dǐng jiān jí

1/1

dǐng jiān jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) first class
(2) top
(3) world best